На головну

Логін:
Пароль:
Забули_пароль? Реєстрація
ТОВ "КрАЗ Лізинг"
Кошик
Пусто

Перелік документів, необхідних для укладання договору фінансового лізингу

Для юридичних осіб:
1. Заявка на одержання лізингових послуг за встановленою формою на бланку юридичної особи.
2. Копія Статуту з усіма змінами й доповненнями*. В разі відсутності внесення будь-яких змін та доповнень до Статуту протягом 2-х та більше років - відповідна довідка.
3.Рішення уповноваженого органу Товариства щодо доцільності укладання договору лізингу з зазначенням особи уповноваженої підписувати відповідний договір.
4.Копія свідоцтва про реєстрацію *.
5. Копія довідки про реєстрацію в органах статистики.
6. Копія документа про реєстрацію в податковому органі (довідка за формою 4-ОПП).
7. Копія свідоцтва платника ПДВ.
8. Довідку банку про відкриття рахунків.
9. Копія паспорта керівника й бухгалтера, уповноваженої особи (всіх сторінок), уповноваженого підписувати договору кредиту, застави, поручництва засвідчена власником.
10.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера керівника й бухгалтера, уповноваженого підписувати договори лізингу засвідчена власником.
11. Довідка про стан реєстру власників цінних паперів (для акціонерних товариств) із вказанням акціонерів у яких 10% і більше акцій.
12. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна та реєстру іпотек. (оригінал).
13. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців (2 примірника: 1-й - для Лізингодавця, 2-й - для нотаріуса). (оригінал).
14.Копії документів, що підтверджують повноваження керівника (накази про призначення; протоколи призначення/обрання).
15.ТЕО обґрунтування сплати лізингових платежів. Бізнес план. Розрахунки підтверджуються копіями договорів, по яких передбачається одержання доходів.
16.Квартальні звіти підприємства за останні 5 звітні періоди (баланс, звіт про фінансові результати, форма 1 і 2 з відміткою органів статистики).
17.Розшифровки дебіторської й кредиторської заборгованостей у розрізі контрагентів за станом на останню звітну дату й на перше число поточного місяця з обов'язковим вказанням предмета заборгованості, дати виникнення, строку погашення, форми погашення (грошова, товарна, ін.). Необхідно розшифрувати найбільших дебіторів і кредиторів, сума заборгованості по яких становить не менш 80% загальної заборгованості. Всіх інших дебіторів/кредиторів припустимо віднести до інших. Розшифровці підлягає заборгованість, відображена в рядках 150, 160 - 162, 170, 180, 190, 200, 210, 440 - 470, 500 - 550, 590, 600, 610 Балансу.
18.Копії діючих на момент ухвалення рішення кредитних договорів і договорів застави з іншими банками.
19.Копії діючих на момент ухвалення рішення договорів поручництва й гарантій по зобов'язаннях третіх осіб.
20.Розшифровка основних засобів за станом на останню звітну дату (у розрізі основних груп).
21.Довідка про рух коштів по всіх банківських рахунках за останні 12 місяців за формою Додатків 1, 2, 3. Обороти по рахунках і залишки на рахунках повинні бути підтверджені довідками обслуговуючих банків. Довідка з банку (підсумкова, помісячна) з вказанням залишків на кінець місяця по формі:

Місяць

Дебет

Кредит

Залишок


та вказанням залишку заборгованості за кредитом і інформацією про дотримання графіку погашення кредиту (наявність прострочених платежів).
22. Аудиторський висновок (при наявності).
23. Копії патентів, ліцензій і інших дозвільних документів на право займатись  визначеними видами діяльності. 24. Перелік документів на бланку підприємства.

* копії повинні бути завірені нотаріально

Примітка: в разі, якщо не вимагається нотаріальної форми посвідчення документів, останні повинні буди засвідчені безпосередньо потенційним лізингоодержувачем (документи, що складаються з 1 сторінки - засвідчені написом „З оригіналом згідно", підписом уповноваженої особи та печаткою, документи що містять 2 та більше сторінок - прошиті, засвідчені написом „З оригіналом згідно", підписом уповноваженої особи та печаткою.)

 
Останні новини:
Про лізинг
Лізинг – це сучасний ефективний спосіб фінансування транспортних засобів. Суть його полягає у довгостроковій оренді автомобіля із правом викупу в кінці строку лізингу.